HET LINDERSPAADJE

Het Linderspaadje voert door een kleinschalig,
nat beekdalgebied met weilanden met
natuurwaarden. In het beekdal (Blakterbeek) staan nog
veel houtwallen die fungeerden als veekering. Tegen-
woordig hebben ze een landschappelijke en ecologische
functie. Door vrijwillers (o.a. de Groengroep)
worden de houtwallen onderhouden, vanwege hun waarde
voor natuur en landschap. De naam Linderspad is ontleend
aan de naam van de eigenaar van het woonhuis aan het
begin van dit straatje, de postpode Linders.
De zandweg is aangelegd in 1770. De grond is zo drassig
dat het altijd weiland is gebleven.
Dwarsdoorsnede houtwal
4