"ELSBEEMDEN"
In dit dal van de Elsbeek is landbouwgrond teruggegeven aan de natuur.
Het gebied, grotendeels in eigendom van Staatsbosbeheer, is een zeer nat en
kleinschalig beekdalgebied. De Elsbeemden worden begraasd. om het gebied
half open te houden.
Karakteristieke bomen van dit gebied zijn de zwarte els en de grauwe wilg.
Door de vernatting zal het gebied weer z'n natuurlijk broekboskarakter
krijgen. Met woord Beemd betekent gezamenlijk in gebruik zijnde natte
hooilanden.
Roodborsttapuit

Roodborsttapuit (Saxicola torquate) Lengte 12,5 cm

De roodborsttapuit is een algemene zangvogel en komt
voor in gebieden met open (duinheide, grasland met
struiken of braakliggend terrein. De meeste roodborst-
tapuiten trekken in het najaar weg. De roodborsttapuit
heeft een zwarte kop en keel en een bruin-oranje borst.
Het is een echte insekteneter met een opvallend gedrag.
Ze wippen voortdurend met hun staart. De zang bestaat
uit een aantal hoge tonen en de roep lijkt op het tegen elkaar
ketsen van twee steentjes.
24

Boerietzanger (Acrocephalus palustria) Lengte 12,5 cm

De boerietzanger is een vrij algemene zangvogel en voelt
zich thuis in dichte, lage moerasbosjes en andere vochtige
terreinen met struikgewas en ruigtekruiden. Deze uitmuntende
imitator is bruin-beige van kleur.
Bij boerietzangers zingt zowel het mannetje als het vrouwtje.
De boerietzanger is zomergast in Nederland en trekt in het
najaar weer naar het zuiden. Zijn voedsel bestaat uit insecten.
Boerietzanger